پيام مديريت مجتمع تربيت به مناسبت آغاز سال تحصيلي

همكاران و دانش آموران عزيز

آمدن  مهر جان ها ,آمدن  فصل رويش جوانه هاي دانش ,رسيد ن موسم شوق

آموختن و شكفتن ,رسيدن فصل تجديد عهد با علم و معرفت

 و رسيدن سال نوين  پويش و پرورش و درس تبريك مي گويم .

برنامه آمو زشي سال تحصيلي 94-93

Fن 

 

آهاي اهالي مدرسه باز هم افتخاري ديگر براي مدرسه 

اسامي دانش آموزان بر گزيده شانزدهمين جشنواره خوارزمي93 اعلام شد

سوم رياضي:گزوه الف:شيدا فرجيان،ميترا مشايخي،جواديان،سعيده بختياري

دوم تجربي:گروه ب/سيده كوثر محمودي،پريچهر خطير

دوم تجربي:گروه ج/مائده پازري،نگين قيمتي

 

 

 

اسامي دانش آموزان برتر در مسابقه يكي بود يكي نبود 

دلناز فراهاني -ابوالحسني

 

سوالات خرداد ماه 93

 

رياضي 2          اجنماعي چهارم     تاريخ1    كليد اجتماعي      اجتماعي           فيزيك و آزمايشگاه1      شيمي 1 كليد-1كليد-سوال سال چهارم

رياضي 2     زيست شناسي 2     كليد  زيست شناسي    1       آمار -    كليد عربي دوم انساني     فيزيك 2 و آزمايشگاه   زمين شناسي چهارم 93

كليد زمين شناسي چهرم     زبان فارسي 1    كليد زبان فارسي 1   هندسه 2  رياضي 1   زبان انگليسي 1    كليد زبان انگليسي  روانشناسي   كليد روانشناسي